กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางผกามาศ เสือคล้าย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัญญา สินธุสำราญ

นางสาวนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง

นางสาวศวิตา ถาวรพจน์

นางสาวนภัสวรรณ กวางเดินดง

Ms. Mariyah Ylena Gauma