กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิมลรัตน์ ถิระวรรธนาศุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร

นางสาววรัญญา สินธุสำราญ

นางผกามาศ เสือคล้าย

นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์

นางสาวศวิตา ถาวรพจน์

Ms. Marjorie Sialong Corvera

Ms. Mariyah Ylena Gauma