กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณา ภู่ทอง

นางสุกุลรัตน์ ประเสริฐปาริฉัตร

น.ส.ฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร

น.ส.วรัญญา สินธุสำราญ

นางผกามาศ เสือคล้าย

น.ส.จิตจุฑา อยู่ครอบ

น.ส.ศวิตา ถาวรพจน์