กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอธิพงษ์ คชพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมภพ ประเสริฐ

น.ส.วาทินี ทรัพย์สมาน

ว่าที่ร.ต.หญิง วิภาดา ช่องขุนทด