กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอธิพงษ์ คชพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมภพ ประเสริฐ

นางสาวเกสร แก้วคง

นางสาวฐาณมาศ บวบดี

นางสาววาทินี ทรัพย์สมาน