กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยอดขวัญ ม่วงสวน

นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์

นางสาววารุณี รอดประดิษฐ์