กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยอดขวัญ ม่วงสวน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย

นางสาวณัฐธิดา สีสืบวงษ์

นางสาวณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต์

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์

นางสาววารุณี รอดประดิษฐ์