กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชไมพร จันทนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยอดขวัญ ม่วงสวน

น.ส.เจริญรัตน์ กล่ำชัย

นายยอดรัก ดิษฐ์ขำ

น.ส.ณัฐธิดา สีสืบวงษ์

น.ส.ณัฐวิภา วาณิชฤทธิกานต์

นายอุเทน หมื่นสุวรรณ์