กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี

นางสาววาสนา ขันธ์บุญ

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย

นายคมกฤช จีนกุล

นางกุลรวี ขาวสง่า