กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

น.ส.วราภรณ์ สิงห์มี

น.ส.วาสนา ขันธ์บุญ

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย

นางดารุณี ก๋าแก่น

นายคมกฤช จีนกุล

นางกุลรวี ขาวสง่า