กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมกฤช จีนกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี

นางสาววาสนา ขันธ์บุญ

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย

นางกุลรวี ขาวสง่า

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภััทรพร วงศ์ใหญ่

นายพีรดนย์ จัตุรัส