กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมกฤช จีนกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอนุสรณ์ พินทิสืบ

นางสาววราภรณ์ สิงห์มี

นายสุรเชษฐ์ แตงน้อย

นางกุลรวี ขาวสง่า

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภัทรพร วงศ์ใหญ่

นายพีรดนย์ จัตุรัส

นางสาวธนัชชา เหล็กทั่ง

นายภานุพงศ์ จันธิมา