ลูกจ้างชั่วคราว

นางลั่นทม ออมพลศิริ

นายสนิท สับสงค์

นางกำแพง รอดเงิน

นายไชย์วัฒน์ สารพันธ์