กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดิเรก ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสัน สุวรรณคีรี

นางสุนทราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์

น.ส.สุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ

นายพิษณุ พันธ์โนราช

น.ส.สมใจ บุญดี

น.ส.ยุพาวดี ศรีสำราญ