กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายดิเรก ทองแท้

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสัน สุวรรณคีรี

นางสุนทราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์

นางสาวสมใจ บุญดี

นายพิษณุ พันธ์โนราช

นางสาวรัตติกาล มั่งทัด

นางสาวยุพาวดี ศรีสำราญ