กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวรพจน์ วงศ์ปัญญา

นางลัดดาวัลย์ คชพงษ์

นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์

นางสาวอำพวา แสนสุวรรณ์

นายจักราวุฒิ หมวกสังข์