กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเจนจิรา เอี่ยมอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดาวัลย์ คชพงษ์

นางสาวอำพวา แสนสุวรรณ์

นายจักราวุฒิ หมวกสังข์

นางสาวเกตุวดี จุลกร

นางสาวชนาภา กันทะวัง

นายชัยวัฒน์ บุญมี