กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.เจนจิรา เอี่ยมอ่อน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตฐิชา ครุฑคง

นายวรพจน์ วงศ์ปัญญา

น.ส.นิศากร จรชื่น

น.ส.อำภา บุญสืบ

นางลัดดาวัลย์ คชพงษ์

นางปภาวดี ธนธรรมพิทักษ์