ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 พ.ย. 61 การสอบ PISA นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
28 มิ.ย. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 61 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู