ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ GAT PAT
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 การสอบ O-NET ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
มหาวิทยาลัยนเรศวร/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
28 ก.พ. 62 กิจกรรมอำลาสถาบัน วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 การสอบ GAT PAT ม.6
เครื่องแบบนักเรียน สทศ.
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
29 ม.ค. 62 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561
ด้วยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้กำหนดการจัดกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว." ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน และทักษะด้านวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-NET ม.3 ผ่านระบบ Web Conference
เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 พ.ย. 61 การสอบ PISA นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
28 มิ.ย. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 61 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู