ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) – ระดับพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางผกามาศ เสือคล้าย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,20:30  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมหลักสูตร การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นายนิวัตร หอมสะอาด
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,11:51  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร 613181010 รุ่นที่ 019
ชื่ออาจารย์ : น.ส.ยุพาวดี ศรีสำราญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางดารุณี ก๋าแก่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:09  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายดิเรก ทองแท้
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:55  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:52  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายยอดขวัญ ม่วงสวน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,21:04  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายยอดรัก ดิษฐ์ขำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,21:02  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..