ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายวิทยา ชนะภัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,11:11  อ่าน 398 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสอนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Classroom และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ด้วย Online Marketing สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ( PLC ) – ระดับพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นางผกามาศ เสือคล้าย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2561,20:30  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร 613181010 รุ่นที่ 019
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุพาวดี ศรีสำราญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2561,09:41  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 240 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานอบรม-googel-classroom 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจริญรัตน์ กล่ำชัย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561,17:07  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายดิเรก ทองแท้
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:55  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปรายงานการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2561,22:52  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปอบรมคูปอง-หลักสูตรศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูอย่างยั่งยืน -รหัสหลักสูตร 614181041-รุ่น-007
ชื่ออาจารย์ : นายยอดขวัญ ม่วงสวน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,21:04  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอนสำหรับครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษ ที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ สิงห์มี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,16:33  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบสรุปรายงานการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางผกามาศ เสือคล้าย
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,15:48  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..