กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจุฑามาศ โตพงษ์

นายธนชัย เกตุเทียน

นายชยานันท์ สีคำ

นางสาวลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน

ว่าที่ร.ต.หญิง วิภาดา ช่องขุนทด