กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

น.ส.เกล็ดแก้ว สืบพงศ์ตระกูล

น.ส.โสภา คำสีสังข์

นายทนง เถกิงศรี

นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภัทรพร วงศ์ใหญ่

นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์

นายพีรดนย์ จัตุรัส

นายธนชัย เกตุเทียน

น.ส.ลัลดาวัลย์ ถี่ถ้วน