กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภัทรพร วงศ์ใหญ่

นางจุฑามาศ โตพงษ์

นายพีรดนย์ จัตุรัส

นายธนชัย เกตุเทียน

นายชยานันท์ สีคำ

นางสาวลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน

ว่าที่ร.ต.หญิง วิภาดา ช่องขุนทด