กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเด่นพงษ์ วงศ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเกล็ดแก้ว สืบพงศ์ตระกูล

นางสิรินทร์พร รัตนจารุวัฒน์

นายสรยุทธ ปั้นฉาย

นางภัทรพร วงศ์ใหญ่

นายพีรดนย์ จัตุรัส

นายธนชัย เกตุเทียน

นายชยานันท์ สีคำ

นางสาวลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน

ว่าที่ร.ต.หญิง วิภาดา ช่องขุนทด