กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุนันทา คำสีสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิวัตร หอมสะอาด

นายสมชาย เต็มเปี่ยม

นายฤทธิไกร เงินทอง