กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุนันทา คำสีสังข์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย เต็มเปี่ยม

นางสาววรวลัญช์ ญะเมืองมอญ

นายนพพร ทองอ่อน

นายฤทธิไกร เงินทอง