กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมชาย เต็มเปี่ยม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุนันทา คำสีสังข์

นางสาววรวลัญช์ ญะเมืองมอญ

นายนพพร ทองอ่อน

นายฤทธิไกร เงินทอง

นายกิตติภณ แซ่รอ