ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 188
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 74
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 180
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 123
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 88
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 85
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 65
เอกสารฝ่ายวิชาการ
ไฟล์รายชื่อนักเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 151.29 KB 30
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 168 KB 19
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.34 KB 80
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561-14สค61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.96 KB 224
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 111
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 84
รูปเล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.74 KB 102
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 365
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 820
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 59
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 121
เอกสารฝ่ายบุคคล
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 4
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 7
ID PLAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 6
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ V6_2562 Word Document ขนาดไฟล์ 40.53 KB 17
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 24
แบบส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 78.02 KB 26
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2562. 56
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 86
01 เอกสารการอบรม PLC 19 ก.พ. 2562 53
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 99
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 105
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 106
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 119
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 137
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 75
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 122
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 62
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 61
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 73
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 93
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 57
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 67
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 64
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 155
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 118
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 992
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 123
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 34
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 26
แบบฟอร์มขออนุญาตนัดหมายนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.36 KB 59
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 86
เอกสารงานวัดผล
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนเป็น-มส-ไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 14
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนติด-0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 22
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 88
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 95
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.09 MB 155
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 50
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 53