ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 66
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 24
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 22
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 34
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 31
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 27
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 14
เอกสารฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561-14สค61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.96 KB 32
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 30
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 28
วผ4_รายงานการสอบแก้ตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.15 KB 12
รูปเล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.74 KB 14
รูปแบบโครงการสอนระยะยาว(ปีการศึกษา59) Word Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 33
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 219
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 209
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 58
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 11
แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.98 MB 18
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 14.45 KB 92
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 27
เอกสารฝ่ายบุคคล
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.5 MB 9
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 23
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 26
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 32
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 24
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 46
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 17
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 8
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 25
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 18
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 14
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 16
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 66
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 35
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 326
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 32
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 234.52 KB 59
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 64
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 28
เอกสารงานวัดผล
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 1
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 1