ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 123
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 63
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 153
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 77
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 71
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 69
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 53
เอกสารฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 27.97 KB 10
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561-14สค61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.96 KB 150
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 69
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 68
วผ4_รายงานการสอบแก้ตัว 59
รูปเล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.74 KB 68
รูปแบบโครงการสอนระยะยาว(ปีการศึกษา59) Word Document ขนาดไฟล์ 69.38 KB 87
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 294
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 383
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 128
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 47
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 161
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 77
เอกสารฝ่ายบุคคล
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 59
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 83
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 62
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 67
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 117
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 62
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 91
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 50
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 46
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 62
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 69
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 47
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 58
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 37
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 110
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 93
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 641
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 74
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มขออนุญาตนัดหมายนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.36 KB 44
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 234.52 KB 100
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 104
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 71
เอกสารงานวัดผล
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 60
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 63
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.09 MB 127
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 39
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 43