ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 421
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 95
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 226
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 276
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 116
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 113
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 114
เอกสารฝ่ายวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่-1-1กค-ปีการศึกษา-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.45 KB 1
รูปเล่มแบบประเมินชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.96 KB 37
ตารางสรุปผลการประมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.61 KB 56
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 37
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 74
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.34 KB 139
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 234
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 109
รูปเล่มชุมนุม 341
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 621
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 1497
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 80
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 214
เอกสารฝ่ายบุคคล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.3 KB 18
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 798 KB 34
ปฏิทินปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.37 KB 13
แบบส่งเอกสาร-หลักฐาน ครั้งที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 16
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 39.44 KB 22
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 26
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติฯ (ข้อ 3 ใบประกอบวิชาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.29 KB 16
รายชื่อครู 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.77 KB 39
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 34
แบบใบลา_ป่วย_ลากิจส่วนตัว_ลาคลอดบุตร 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.24 KB 20
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 29
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 47
ID PLAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 51
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ V6_2562 Word Document ขนาดไฟล์ 40.53 KB 53
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 56
แบบส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 78.02 KB 54
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2562. 171
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 184
01 เอกสารการอบรม PLC 19 ก.พ. 2562 81
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 269
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 139
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 183
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 219
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 170
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 89
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 144
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 80
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 84
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 94
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 113
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 73
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 82
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.59 KB 71
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 155
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 277
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 166
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 1214
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 164
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
Q-R code แบบประเมิน SDQ และ EQ ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.93 KB 6
บันทึกข้อความขออนุญาตนัดหมายนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.4 KB 88
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 74
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 64
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 111
เอกสารงานวัดผล
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.09 MB 43
ปกปพ.5กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 39
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนเป็น-มส-ไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 35
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนติด-0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 88
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 135
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 159
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 91
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 80