ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 157
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 71
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 173
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 98
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 81
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 82
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 61
เอกสารฝ่ายวิชาการ
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 27
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.34 KB 36
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561-14สค61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.96 KB 215
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 101
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 82
รูปเล่มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 405.74 KB 94
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 357
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 804
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 57
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 95
เอกสารฝ่ายบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ V6_2562 Word Document ขนาดไฟล์ 40.53 KB 12
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 20
แบบส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 78.02 KB 20
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2562. 27
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 60
01 เอกสารการอบรม PLC 19 ก.พ. 2562 49
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 90
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 95
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 81
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 112
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 127
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 73
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 118
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 58
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 58
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 72
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 89
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 54
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 64
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 51
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 127
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 108
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 970
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 93
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มขออนุญาตนัดหมายนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.36 KB 54
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 234.52 KB 108
แบบรายงานเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 249.5 KB 112
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 81
เอกสารงานวัดผล
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนเป็น-มส-ไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 8
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนติด-0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 16
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 81
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 87
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.09 MB 153
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 47
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 51