ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 382
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 87
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 220
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 239
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 107
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 103
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 100
เอกสารฝ่ายวิชาการ
รูปเล่มแบบประเมินชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.96 KB 20
ตารางสรุปผลการประมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.61 KB 37
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 21
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 169 KB 60
รายชื่อนักเรียนม.1-ม.6 ภาคเรียนที่1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 155.47 KB 80
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 66.34 KB 125
รายชื่อนักเรียน-ม.1-6-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2561-14สค61 267
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 202
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 102
รูปเล่มชุมนุม 320
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 563
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 1478
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 74
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 180
เอกสารฝ่ายบุคคล
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.3 KB 5
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 798 KB 22
ปฏิทินปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.37 KB 4
แบบส่งเอกสาร-หลักฐาน ครั้งที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 9
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 39.44 KB 12
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 21
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติฯ (ข้อ 3 ใบประกอบวิชาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.29 KB 8
รายชื่อครู 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.77 KB 30
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 26
แบบใบลา_ป่วย_ลากิจส่วนตัว_ลาคลอดบุตร 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.24 KB 11
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 22
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 40
ID PLAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 41
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ V6_2562 Word Document ขนาดไฟล์ 40.53 KB 46
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 46
แบบส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 78.02 KB 44
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2562. 138
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 175
01 เอกสารการอบรม PLC 19 ก.พ. 2562 69
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 256
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 133
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 141
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 162
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 159
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 83
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 138
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 74
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 75
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 88
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 105
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 71
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 79
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.59 KB 68
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 111
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 249
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 164
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 1179
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 159
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกข้อความขออนุญาตนัดหมายนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.4 KB 83
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 56
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 54
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 103
เอกสารงานวัดผล
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.09 MB 31
ปกปพ.5กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 32
แจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มผลการเรียนเป็น-มส-ไม่มีสิทธิ์สอบ Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 33
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนติด-0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.5 KB 83
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 129
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 155
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 89
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 72