ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 260753
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แบบหนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 54.65 KB 260496
แบบหนังสือนำส่งการขอยืมเงินทดรองราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 71.07 KB 260534
แบบรายงานผลการดำเนินงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.85 KB 260594
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) Word Document ขนาดไฟล์ 31.52 KB 260428
แบบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.45 KB 260429
ID plan Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 260415
เอกสารฝ่ายวิชาการ
บันทึกแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.51 KB 13379
บันทึกแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.51 KB 13382
ฟอร์มแผน Word Document ขนาดไฟล์ 232.5 KB 89051
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 73.96 KB 89024
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่-1-1กค-ปีการศึกษา-2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 136.45 KB 260493
รูปเล่มแบบประเมินชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.96 KB 260367
ตารางสรุปผลการประมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.61 KB 260364
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 260340
แบบฟอร์ม SAR ปี60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.88 KB 260591
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 260419
รูปเล่มชุมนุม 260717
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 262613
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 271342
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 260393
ตย.ใบปะหน้าข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 260528
เอกสารฝ่ายบุคคล
บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ2564 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.91 KB 70816
รายชื่อครู 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.93 KB 71323
แบบฟอร์มสรุปรายงานไปรชการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 769.5 KB 260312
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.3 KB 260323
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 798 KB 260347
ปฏิทินปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.37 KB 260327
แบบส่งเอกสาร-หลักฐาน ครั้งที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 260318
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 39.44 KB 260340
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 260325
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติฯ (ข้อ 3 ใบประกอบวิชาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.29 KB 260323
รายชื่อครู 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.77 KB 260366
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 260364
แบบใบลา_ป่วย_ลากิจส่วนตัว_ลาคลอดบุตร 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.24 KB 260325
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 260329
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 260343
ID PLAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN) ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 260354
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ V6_2562 260366
แบบประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 37.03 KB 260373
แบบส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 78.02 KB 260369
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2562. 260482
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 260536
01 เอกสารการอบรม PLC 19 ก.พ. 2562 260396
สรุปวันลา ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) Word Document ขนาดไฟล์ 125.5 KB 260609
LTeacher-3650101236548-ฉัตรวนันท์-ดุจเหมือนเพชร-2560 (ปรับปรุง 29 ก.ย. 61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.59 MB 260451
แบบการประเมินครู ปว.2561 - 1 - ( 300 คะแนน ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.32 KB 260497
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 260531
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) https://logbook-teacher.otepc.go.th/ 260478
แบบติดตามการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาในการจัดการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) Word Document ขนาดไฟล์ 114.5 KB 260395
แบบสรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 778 KB 260455
แบบติดตามและประเมินผล หน่วยพัฒนา/หลักสูตรการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Word Document ขนาดไฟล์ 695 KB 260405
ID-plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 260381
เอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 368.92 KB 260402
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 260411
แบบการประเมินครู-ปว.2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 139.32 KB 260367
คู่มือ Logbook(สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน เพื่อขอประเมินวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 260374
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 แยกตามฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.68 KB 259920
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 จำแนกงบตามกลยุทธ์ รร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.7 KB 259925
แบบแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.21 KB 259917
แบบเขียนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 54.04 KB 259927
คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.59 KB 260379
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 260499
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 260599
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 260467
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 262778
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 260462
เอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบบันทึกข้อความอนูญาตนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 13384
Q-R code แบบประเมิน SDQ และ EQ ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.93 KB 260362
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 260399
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 260372
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 260428
เอกสารงานวัดผล
แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 13402
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.12 MB 89055
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 260293
ปกปพ.5กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 260370
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 260439
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 260477
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 30.76 KB 260700
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 260384