ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LOGO-ปว PNG Image ขนาดไฟล์ 347.97 KB 24493
เอกสารฝ่ายวิชาการ
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 1791
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 881.96 KB 1792
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 วิทยาศาสตร์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 1791
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1789
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.01 MB 1790
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 ผู้บริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.9 KB 1788
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 336.45 KB 1788
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1788
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 1799
ตารางสอน เทอม 2 ปี 2564 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 1788
บันทึกข้อความแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.95 KB 1860
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่2-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 146.15 KB 1918
แบบบันทึกเวลาเรียนเเละคะเเนนประจำวิชา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.18 MB 1993
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา-2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 144.58 KB 1949
บันทึกข้อความรายงานการสอนออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 104.95 KB 7265
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 45.79 KB 7250
แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 348 KB 24739
ฟอร์มแผน Word Document ขนาดไฟล์ 242 KB 24486
ฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 74.3 KB 24467
รูปเล่มแบบประเมินชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 521.96 KB 24645
ตารางสรุปผลการประมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.61 KB 24595
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู Word Document ขนาดไฟล์ 406 KB 24444
เอกสารการอบรมครู แผนเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 222.19 KB 24559
แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 25178
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน-ปี2559 Word Document ขนาดไฟล์ 150 KB 27819
แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานคอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.11 KB 24726
เอกสารฝ่ายบุคคล
รายชื่อครู (4 พ.ย. 64) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.6 KB 1861
บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการ2-2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 1889
บัญชีสำรวจวันลาข้าราชการครู ประจำปี พ.ศ.2564 Word Document ขนาดไฟล์ 26.61 KB 5611
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 657 KB 5617
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 42.26 KB 5616
รายชื่อครู 1-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.57 KB 24853
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan: ID Plan) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 115.16 KB 24467
บันทึกข้อความขออนุมัติไปราชการ2564 (pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.91 KB 24555
รายชื่อครู 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.93 KB 24756
แบบฟอร์มสรุปรายงานไปรชการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 769.5 KB 24801
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.3 KB 24680
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 798 KB 24802
ปฏิทินปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.37 KB 24731
แบบส่งเอกสาร-หลักฐาน ครั้งที่ 1-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 78.15 KB 24818
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ (ประเมินตนเอง) ครั้งที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 39.44 KB 24461
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 69.5 KB 24636
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติฯ (ข้อ 3 ใบประกอบวิชาชีพ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 660.29 KB 24443
รายชื่อครู 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.77 KB 24588
บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.45 KB 24751
แบบใบลา_ป่วย_ลากิจส่วนตัว_ลาคลอดบุตร 2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.24 KB 24665
ข้อมูลการได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.82 KB 24535
สรุปรายงานการไปราชการ ประจำปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 770 KB 24766
แบบฟอร์ม PLC 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 174.37 KB 24684
รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report: SAR) 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 457.5 KB 24715
เอกสารฝ่ายแผนงาน/งบประมาณ
แบบการเขียนโครงการปี-65 Word Document ขนาดไฟล์ 59.86 KB 5598
แบบเสนอขอใช้งบปี 65 Word Document ขนาดไฟล์ 18.81 KB 5619
แบบรายงานการใช้งบและผลกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 5613
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 แยกตามฝ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.68 KB 24782
สรุปแบบขอตั้งงบ 2564 จำแนกงบตามกลยุทธ์ รร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.7 KB 24531
แบบแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม ปีงบประมาณ 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.21 KB 24746
แบบเขียนโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 54.04 KB 24679
คำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 22.59 KB 24791
กรอกแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.86 KB 24513
เอกสารการจัดทำโครงการและสรุปรายงาน RAR Archive ขนาดไฟล์ 159.17 KB 24660
ราคาเครื่องเขียน-หจก.ศึกษาภัณฑ์ฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 236 KB 24504
แผนปฏิบัติงาน61 ปรับปรุง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.88 KB 24821
แบบบันทึกข้อความ สรุปรายงานการไปราชการ ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 946.5 KB 24447
เอกสารงานกิจการนักเรียน
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.64 KB 1785
แบบบันทึกข้อความอนูญาตนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.13 KB 24679
Q-R code แบบประเมิน SDQ และ EQ ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.93 KB 24765
แบบรายงานบันทึกการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 339 KB 24488
ปกรายงานการเยี่ยมบ้าน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 24770
แบบติดตามนักเรียนขาดเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.75 KB 24634
เอกสารงานวัดผล
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 1860
รายงานการเปลี่ยนผลการเรียนกรณีสอบแก้ตัว Word Document ขนาดไฟล์ 42.18 KB 1902
แบบสรุปการจัดการเรียนการสอนชดเชย Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 24549
แบบบันทึกผลการเรียน ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.01 MB 24842
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0-ร-มส-มผ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 24552
ปกปพ.5กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 175.5 KB 24629
ขออนุมัติให้ผลการเรียน 0 Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 24492
รายงานการตรวจ ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 29.47 KB 24529
บันทึกเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 33.3 KB 24911
ขออนุมัติให้ผลการเรียน “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 19.77 KB 24826